Mimořádná členská schůze SBD SÝPKA Polešovice, bytové družstvo

Dne 28. listopadu 2019 od 16:00 hod. se v zasedací místnosti Městysu Polešovice, čp. 242, Polešovice, za účasti notáře, uskutečnila mimořádná členská schůze družstva.

Program jednání:

  1. Prezence – kontrola usnášení schopnosti, zahájení členské schůze
  2. Volba orgánu členské schůze – předsedající, zapisovatel, skrutátor
  3. Odvolání člena představenstva     
  4. Volba člena představenstva
  5. Závěrečné usnesení členské schůze a závěr

Členská schůze schválila:

  • Odvolání člena představenstva a předsedy představenstva pana Petra Ševčíka.
  • Paní Kateřinu Kolářovou za člena představenstva.